Για επιχειρηματίες

Περιγραφή:

Μία από τις πρώτες και πιο σημαντικές λειτουργίες της διοίκησης είναι ο προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός αποτελείται από τη διαδικασία αξιολόγησης των στόχων ενός οργανισμού και τη δημιουργία ενός σχεδίου για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Επιπλέον, η σημασία του προγραμματισμού είναι ότι παίζει ζωτικό ρόλο για την επιβίωση και την ανάπτυξη ενός οργανισμού καθώς διασφαλίζει ακρίβεια, οικονομία και λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Επομένως, αυτή η ενότητα χωρίζεται σε τρία κύρια θέματα: στο Θέμα 1, θα δούμε τη σημασία του καθορισμού στόχων και τα διαφορετικά εργαλεία για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού. Το Θέμα 2 θα αφορά τη στρατηγική και το σχεδιασμό μιας δράσης, καθώς και το σχέδιο επικοινωνίας και τέλος, το Θέμα 3 θα επικεντρωθεί στον τρόπο προσαρμογής και διαχείρισης της αλλαγής που μπορεί να επηρεάσει την επιχείρησή σας.

Θέματα:

  1. Θέμα 1: Θέστε μακροπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και
    βραχυπρόθεσμους στόχους
  2. Θέμα 2: Καθορισμός προτεραιοτήτων και σχεδίων δράσης
  3. Θέμα 3: Προσαρμογή σε απρόβλεπτες αλλαγές

Για εκπαιδευτές